Używamy plików cookie (tzw. „ciasteczek”), aby udoskonalać doświadczenie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Aby spełnić wymagania Dyrektywy 2002/58/WE o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej, musimy poprosić Cię o wyrażenie zgody na tworzenie plików cookie.

Strona główna   Rejestracja   Logowanie

Ogólne Warunki użytkowania Portalu Afisz24.eu „Konto dla Urzędu Pracy / OPP”

Dokument ten określa ogólne zasady i warunki umowne korzystania z portalu Afisz24.eu
 
Usługodawca – Quattrum sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańsk VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534729, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP 5833173069, REGON 36028877500000

Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.afisz24.eu.
Użytkownik Publiczny – instytucja publiczna, lub organizacja pożytku publicznego, która korzysta z portalu w celu realizacji działań wynikających ze statusu organizacji, lub też z charakteru prawnego danej jednostki.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Publicznego w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Użytkownik Publiczny może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Prywatności.
Umowa - zawierana pomiędzy Użytkownikiem Publicznym a Usługodawcą, w formie pisemnej lub za pośrednictwem strony internetowej www.afisz24.eu, umowa na świadczenie Usług, oferowanych przez Serwis Usługodawcy.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika Publicznego przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Użytkownika Publicznego.
Konto Użytkownika Publicznego (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika Publicznego w ramach Serwisów Usługodawcy. Użytkownik Publiczny może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie Użytkownika Publicznego, pozwalająca Użytkownikom Publicznym korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.
Profil – funkcjonalność w Koncie Użytkownika Publicznego, pozwalająca Użytkownikowi Publicznemu korzystanie z portalu afisz24.eu w ramach Umowy
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik Publiczny. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: http://www.afisz24.eu
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.
Regulamin – niniejszy Regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Użytkowników Publicznych, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną
c. zasady ochrony danych osobowych Użytkownika Publicznego korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Publicznemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownicy Publiczni nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem rejestracji.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownicy Publiczni zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE PROFILU

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika Publicznego z chwilą rejestracji i potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego przesyłanego na wskazany przy rejestracji adres e-mail na podstawie niniejszego regulaminu stanowiącego wzorzec umowy w myśl art. 384 k.c., lub na podstawie zawarcia Umowy drogą papierową. W tym przypadku Usługodawca ma prawo samodzielnie założyć konto na rzecz Użytkownika Publicznego.
2. Użytkownik Publiczny korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. reprezentuje podmiot będący organizacją pożytku publicznego, lub też podmiot publiczny, którego statutowym celem jest wspieranie zatrudnienia i pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.
c. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika Publicznego z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i potwierdzenia rejestracji przez kliknięcie linka aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji, z wyłączeniem sytuacji, gdy umowa zawarta jest w formie papierowej, gdzie podpisanie umowy jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
4. Użytkownik Publiczny wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. nie jest konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego,
c. reprezentuje podmiot, którego cele statutowe są zgodne z profilem działania portalu, zaś podmiot reprezentowany jest organizacją non-profit, lub jednostką publiczną
5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika Publicznego w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika Publicznego, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika Publicznego adresem poczty elektronicznej.
6. Użytkownik Publiczny akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym.
7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika Publicznego i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
8. Usługodawca może odmówić utworzenia Profilu, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zawiera nieprawdziwe dane, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownika Publicznego.
9. Użytkownik Publiczny uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik Publiczny zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Profilu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
10. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik Publiczny i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom Publicznym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika Publicznego niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika Publicznego nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Profilu. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
b. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkownika Publicznego komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik Publiczny poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny, lub nie spełnia warunków przewidzianych dla konta Użytkownika Publicznego,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, przy czym Użytkownik Publiczny poinformuje o tym fakcie nie później, niż 14 dni przed dniem zamierzonych, wprowadzonych zmian,
3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Profilu oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
4. Użytkownik Publiczny korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika Publicznego zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Użytkownika Publicznego za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika Publicznego, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Usługi świadczoneprzez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Publicznego są bezpłatne przez cały okres korzystania przez Użytkownika Publicznego z usług portalu.
2. Użytkownik Publiczny przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na bezpłatne udostępnienie platformy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze w przypadku przerwy w działaniu portalu, lub zaprzestania działania.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca oraz Użytkownik Publiczny zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika Publicznego i uniemożliwił Użytkownikowi Publicznemu dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika Publicznego za powstałą szkodę.
3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników Publicznych naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Profilu Użytkownika Publicznego naruszającego Regulamin.
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika Publicznego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. za treści udostępniane przez Użytkownika Publicznego za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika Publicznego,
d. utratę przez Użytkownika Publicznego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
e. podania przez Użytkownika Publicznego nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Profilu,
f. nieprzestrzeganie przez Użytkownika Publicznego warunków Regulaminu.
5. Dokonując rejestracji użytkownik potwierdza, iż spełnia kryteria Użytkownika Publicznego, to jest w szczególności, iż nie jest przedsiębiorcą, to jest osobą fizyczną, osobą prawną, lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej. W przypadku ujawnienia korzystania z Konta dla Urzędu Pracy przez podmiot będący przedsiębiorcą Usługodawcy przysługuje prawo do naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 3600 PLN + VAT.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik Publiczny ma prawo do ochrony prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie Usługodawcy i stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Publicznego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika Publicznego przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
- nazwisko i imiona,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
- adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com),
- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
- miejsce pracy,
- data urodzenia,
- wykształcenie,
- zawód,
- historia zatrudnienia,
- historia edukacji i odbytych szkoleń,
- płeć,
- znajomość języków obcych,
- zainteresowania/hobby,
- umiejętności/kompetencje,
- linki,
- organizacje/aktywności/stowarzyszenia,
- preferencje zatrudnienia,
- CV,
- dane dotyczące wynagrodzenia. 
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika Publicznego przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.
5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika Publicznego potencjalnym pracodawcom (usługa „Baza CV Kandydatów”), administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
6. Dane osobowe Użytkowników Publicznych mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika Publicznego odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
7. Dane osobowe przechowywane są przez właściciela portalu (Quattrum sp. z o.o.)  na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Użytkownika Publicznego oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorcy

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy Publiczni mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika Publicznego (imię, nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej),
b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych mogą pozostać bez rozpatrzenia.
5. Reklamację , należy składać: (a) na adres: Quattrum sp. z o.o. ul Anny Jagiellonki 40/1, 80-034 Gdańsk), (b) za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub (c) na adres poczty elektronicznej:bok@afisz24.eu.
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika Publicznego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Publicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy
 

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 
1. Użytkownicy Publiczni mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawca we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: Quattrum sp. z o.o. ul Anny Jagiellonki 40/1, 80-034 Gdańsk, bok@afisz24.eu, tel.(48) 513 403 997, 530 948 808.
2. Opłata dla Użytkownika Publicznego za połączenie numerami o jakich mowa w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik Publiczny.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
2 Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika Publicznego w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika Publicznego istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Profilu jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania przez Użytkownika Publicznego treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
d. wykorzystywania przez Użytkownika Publicznego Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Profilu,
f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika Publicznego, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
5. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika Publicznego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika Publicznego, w tym usunięcia jego Profilu, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Profilu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

                                                                          XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 października 2015 r.
2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca dodatkowo zawiadamia Użytkownika Publicznego publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy, a także przez przesłanie informacji na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik Publiczny ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik Publiczny zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
WYKAZ CENNIK I OPIS USŁUG

I. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.afisz24.eu
1. Konto dla Urzędu Pracy, za pomocą którego Użytkownik Publiczny może korzystać z usług oferowanych przez Usługobiorcę w ramach zawartej Umowy
Korzystanie z Usługi może być uzależnione od:
• wypełnienia określonych pól w Koncie Użytkownika Publicznego; w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
• potwierdzenia woli zawarcia Umowy przez kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego na wskazany przy rejestracji adres e-mail
• zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
• treści i formy danych, która musi być adekwatna do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Użytkownika Publicznego w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).
2. Lista kontaktów
Użytkownik Publiczny korzystający z usługi „Wizytówka Użytkownika Publicznego w serwisie www.afisz24.eu” ma możliwość tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych osób lub bezpośredniego ich dodawania.
Użytkownik Publiczny ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu zaproszeń przez innego, wskazanego Użytkownika.
3. Wewnętrzna skrzynka email
Użytkownik Publiczny w ramach Umowy otrzymuje od Usługodawcy informacje związane z funkcjonowaniem Usług oraz ma możliwość dokonywania wymiany prywatnych informacji z innymi Usługobiorcami poprzez wysyłanie i otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem skrzynki e-mail dostępnej na Koncie Użytkownika Publicznego.
Użytkownik Publiczny ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości przez innego wskazanego Usługobiorcę. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do Użytkownika posiadającego Konto Techniczne.
5. Użytkownik Publiczny w ramach Umowy może ponadto korzystać z następujących usług oferowanych przez Usługodawcę:
Odświeżanie ogłoszeń – nieodpłatne odświeżanie nieograniczonej liczby ogłoszeń o pracę w portalu afisz24.eu
 

Załącznik nr 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca  (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników Publicznych.
Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając serwisy Spółki akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.
Jakie informacje zbieramy?
Zbierane przez Spółkę informacje o Użytkownikach Publicznych serwisów Spółki służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:
Informacje podane przez Użytkownika Publicznego: informacje, które Użytkownik Publiczny przekazuje Spółce, mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię, nazwisko. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi. 
Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza: Użytkownik Publiczny ma możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania jej Serwisów. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania tych Serwisów, a podane przez Użytkownika Publicznego dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie. Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika Publicznego z jej Serwisów. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę. Zbierane dane to:
• adres IP używany przez Użytkownika Publicznego, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
• odwiedzane przez Użytkownika Publicznego strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
• frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
• oglądane przez Użytkowników Publicznych oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik Publiczny wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.
Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników Publicznych na stronach jej Serwisów obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com).
Wykorzystanie „ciasteczek”
„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika Publicznego w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika Publicznego bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę na stronach Serwisu.
„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika Publicznego i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisach Spółki. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik Publiczny może w pełni wykorzystać oferowane przez serwisy Spółki funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
„Ciasteczka” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do Użytkowników Publicznych, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików cookies w Twojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie) lub linków służących do rezygnacji z „ciasteczek” konkretnych dostawców, które znajdziesz tutaj:Afisz24.eu
Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „ciasteczek” ograniczy pełną funkcjonalność Serwisów Spółki, dlatego rekomendujemy pozostawienie takiej możliwości. 
Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: http://afisz24.eu