Używamy plików cookie (tzw. „ciasteczek”), aby udoskonalać doświadczenie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Aby spełnić wymagania Dyrektywy 2002/58/WE o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej, musimy poprosić Cię o wyrażenie zgody na tworzenie plików cookie.

Strona główna   Rejestracja   Logowanie

Ogólne Warunki użytkowania Portalu Afisz24.eu wraz z regulaminem usługi Konto„Pracodawca Start”, Konta Pracodawcy Standard, Konta Pracodawca Biznes i Konta Pracodawca Biznes Plus
Dokument ten określa ogólne zasady i warunki umowne korzystania z portalu Afisz24.eu 
Usługodawca – Quattrum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańsk VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534729, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP 5833173069, REGON 36028877500000

Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.afisz24.eu.
 
Użytkownik, Usługobiorca – osoba lub podmiot nie będący „konsumentem” w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, wspólnik spółki cywilnej, lub osoba prawna zdefiniowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub jednostka samorządu terytorialnego, a także jednostka rządowa.
 
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załącznikach nr 1-4 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Prywatności.
 
Umowa - zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, w formie pisemnej lub za pośrednictwem strony internetowej www.afisz24.eu, umowa na świadczenie Usług, oferowanych przez Serwis Usługodawcy.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
Konto Usługobiorcy (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
 
Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy, pozwalająca Usługobiorcy korzystanie z portalu afisz24.eu w ramach Umowy.
 
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: http://www.afisz24.eu

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci Internet. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin.
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
2. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem rejestracji.
 
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 
II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE PROFILU
 
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą rejestracji i potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego przesyłanego na wskazany przy rejestracji adres e-mail na podstawie niniejszego regulaminu stanowiącego wzorzec umowy w myśl art. 384 k.c. Szczegółowe warunki świadczenia usług zależne są od wybranego przez użytkownika pakietu usług. Usługodawca udostępnia regulamin za pośrednictwem portalu afisz24.eu, a także umożliwia jego pobranie przez Użytkowników przez kliknięcie przycisku pobierz znajdującego się w górnej części publikowanego regulaminu. Regulamin dostępny jest także w portalu afisz24.eu.
 
2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz umocowany do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu podmiotu, którego dane zostały podane w procesie rejestracji
c. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i potwierdzenia rejestracji przez kliknięcie linka aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji.
 
4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. Nie jest konsumentem w myśl art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
c. Wyraża chęć zawarcia Umowy o świadczenie usług publikacji ogłoszeń w portalu Afisz24.eu na okres wynikający z wybranej oferty promocyjnej licząc od dnia następnego po dniu rejestracji.
 
5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne Konto Usługobiorcy, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej lub wybranym identyfikatorem (LOGIN)

6. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania BOK o zmianie adresu poczty elektronicznej.

7. Adres poczty elektronicznej, a także unikalny identyfikator Usługobiorcy (login) jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 
8. Usługodawca może odmówić utworzenia Profilu, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zawiera nieprawdziwe dane, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Profilu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

10. Umowa zawierana jest na okres wskazany w poszczególnych ofertach lub ofertach promocyjnych. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następnego po okresie w którym  złożono oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.
 
III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie od momentu utworzenia i aktywowania Profilu. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług może nastąpić najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania utworzenia konta i świadczenia usług w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie spełnienia przesłanek określonych w punkcie II.2 regulaminu.
 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
b. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,
d. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, przy czym Usługodawca poinformuje o tym fakcie nie później, niż 14 dni przed dniem zamierzonych, wprowadzonych zmian,
 
3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Profilu oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 
4. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
 
a. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
f. publikowania odnośników do innych stron internetowych, adresów e-mail w treści publikowanych ogłoszeń, a także w wizytówkach prezentujących firmę. Publikacja odnośników do stron internetowych i adresów e-mail odbywać się może jedynie przez umieszczenie ich w odpowiednich komórkach formularza.
 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 
a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 

6. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 
V. WARUNKI PŁATNOŚCI
 
1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę zgodnie z cennikiem dla poszczególnych usług, który stanowi załączniki do niniejszego regulaminu, adekwatnie do wybranego przez Użytkownika pakietu usług promocyjnych świadczonych przez Usługodawcę.
 
2. Użytkownik ma prawo zakupić usługi dodatkowe, lub rozszerzyć swój pakiet usług w stosunku do pakietu usług świadczonego przez Usługodawcę i wybranego przez Użytkownika pod warunkiem, iż usługa ta jest dostępna w ramach pakietu usług świadczonych w ramach danej umowy, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez zakładkę Produkty dostępną po zalogowaniu się na konto przy pomocy loginu i hasła.
 
3. Cennik usług określony w załącznikach 1-4 niniejszego regulaminu jest wiążący dla stron przez cały okres trwania Umowy.
4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
 
5. Usługodawca dostarczy Klientowi faktury VAT przed rozpoczęciem okresu, za który ma być dokonana płatność, którego dotyczy dana faktura VAT, z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura VAT dostarczona zostanie najpóźniej w ciągu 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy objętej postanowieniami niniejszego regulaminu. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie przez Usługodawcę faktury VAT drogą elektroniczną na podany przy Rejestracji przez Usługobiorcę Adres elektroniczny zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.   Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca korzysta z metody kasowej rozliczania podatku VAT.
 
6.  Usługobiorcy przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku opóźnień w płatnościach Usługodawca może przekazać dochodzenie należności osobie trzeciej, a także obciążyć dłużnika kosztami windykacji zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych art. 10.
 
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Profilu Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
d. utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f. podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Profilu,
g. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.
h.    ilość odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone przez Usługobiorcę, a także charakter odpowiedzi zgłaszanych przez kandydatów do zatrudnienia.
 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie Usługodawcy i stanowi Załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
- nazwisko i imiona,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
- adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com),
- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
- miejsce pracy,
- data urodzenia,
- wykształcenie,
- zawód,
- historia zatrudnienia,
- historia edukacji i odbytych szkoleń,
- płeć,
- znajomość języków obcych,
- zainteresowania/hobby,
- umiejętności/kompetencje,
- linki,
- organizacje/aktywności/stowarzyszenia,
- preferencje zatrudnienia,
- CV,
- dane dotyczące wynagrodzenia. 
 
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji niniejszej umowy.

5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom (usługa „Baza CV Kandydatów”), administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 
6. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika i Usługobiorcę odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

7. Dane osobowe przechowywane są przez właściciela portalu (Quattrum sp. z o.o.)  na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorcy oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorcy.
 
9. Usługodawca weryfikuje wprowadzone dane przedsiębiorstwa i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do wezwania Usługobiorcy do przedstawienia informacji, które pozwolą na skorygowanie błędów we wprowadzonych danych. W tym celu Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania świadczenia usługi do czasu dokonania korekty we wprowadzonych danych – za okres w którym konto było zablokowane Usługobiorcy przysługuje rekompensata proporcjonalnie do czasu zablokowania konta w postaci rabatu za opłaty w danym miesiącu kalendarzowym.
 
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 
a. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr. umowy),
b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
 
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane, zaś ich nadawca zostanie wezwany do uzupełnienia danych reklamacyjnych pod groźbą braku rozpatrzenia reklamacji.
5. Reklamację , należy składać:
 (a) na adres: Quattrum sp. z o.o. ul. Anny Jagiellonki 40/1 80-034 Gdańsk, (b) za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub (c) na adres poczty elektronicznej: bok@afisz24.eu

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy
 
IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Użytkownicy i Usługobiorcy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawca we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres:
Quattrum sp. z o.o.
ul Anny Jagiellonki 40/1
80-034 Gdańsk
 bok@afisz24.eu
tel. 796-66-00-62.
 
2. Opłata dla Użytkownika i Usługobiorcy za połączenie numerami o jakich mowa w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.
 
X. ROZWIĄZANIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną wchodzi w życie w momencie aktywacji przez Usługobiorcę usługi poprzez naciśnięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany przy rejestracji i zawierana jest na okres wynikający z warunków świadczenia usługi w ramach danej oferty. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny miesięczny okres abonamentowy na analogicznych warunkach w przypadku braku wypowiedzenia. Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę uznaje się dzień doręczenia na adres korespondencyjny Usługodawcy dokumentu zawierającego wypowiedzenie Umowy.
 
2. Usługobiorcy z uwagi na fakt, iż nie jest on konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 
3 Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Profilu jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 
4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania. W przypadku usunięcia Profilu z winy Usługobiorcy, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń za niewykorzystane świadczenia.
 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Profilu, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Profilu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usunięcia konta Usługobiorcy i pozostawienia go jako nieaktywne w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zaś w przypadku istnienia nieuregulowanych zobowiązań Usługobiorcy w stosunku do Usługodawcy, do momentu ich uregulowania.
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r., obowiązuje dla umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu.
 
2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
 
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy, a także przez przesłanie informacji na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od przesłania informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
 
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 
8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 
9. W przypadku rozbieżności treści Regulaminu i załączników przyjmuje się za wiążącą treść załączników 1-4.
 
Załącznik nr 1
WYKAZ, CENNIK I OPIS USŁUGI Konto„Pracodawca Start”
 
I. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.afisz24.eu
 
1. Pracodawca Start:
 
Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług oferowanych przez Usługobiorcę w ramach zawartej Umowy
Korzystanie z Usługi może być uzależnione od: 

2. Usługa „Konto Start” udostępniana jest na czas nieokreślony, Usługobiorca ma możliwość rozwiązania umowy przez przesłanie stosownego oświadczenia na adres : umowy@afisz24.eu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 
3. W ramach usługi „Pracodawca start” Usługobiorca ma możliwość: 
4. Opłata aktywacyjna za korzystania z usługi „Pracodawca start” wynosi 25,00 zł netto (słownie dwadzieścia pięć złotych).
 
5. Zamówienie Usługi „Pracodawcy start” i zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonuje się w następujący sposób:
1) w trakcie rejestracji konta i potwierdzenia liku aktywacyjnego który jest przesyłany po kliknięciu w buton Rejestracja na stronie Afisz24.eu;
 
Załącznik nr 2
WYKAZ, CENNIK I OPIS USŁUGI w ramach oferty Konto Pracodawcy Standard
 
I. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.afisz24.eu
1. Warunki korzystania z oferty Konto Pracodawcy Standard
Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług oferowanych przez Usługobiorcę w ramach zawartej Umowy
Korzystanie z Usługi może być uzależnione od:
• wypełnienia określonej promocji w zakładce produkty, lub złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub poprzez zamówienie bezpośrednio u uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy.
• W przypadku gdy zamawiający usługę nie posiada jeszcze konta w serwisie Usługodawcy potwierdzenia woli zawarcia Umowy przez kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego na wskazany przy rejestracji adres e-mail co stanowi potwierdzenie dostarczenia oferty i skutkuje zawarciem skutecznej umowy przez strony
2. Zamówienie Usługi Konta Pracodawcy Standard i zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonuje się w następujący sposób:
1) kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@afisz24.eu, lub drogą pocztową
2) zawarcie umowy z uprawnionym przedstawicielem Usługodawcy
3) poprzez wybór określonego produktu po zalogowaniu się na konto Użytkownika i wybraniu określonej oferty, lub poprzez wybór określonej oferty w trakcie Rejestracji.
3. W ramach usługi Konto Pracodawcy Standard zawierana jest umowa na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania na koniec okresu abonamentowego następnego po okresie w którym wpłynęło oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z winy Usługobiorcy w szczególności w następujących przypadkach:
- podania nieprawdziwych danych rejestracyjnych, lub też posłużenia się podrobionymi, lub przerobionymi dokumentami;
-  powstania zaległości w płatnościach przekraczających 60 dni kalendarzowych licząc od dnia terminu płatności widniejącym na najstarszym nieopłaconym, lub nie w pełni opłaconym dokumencie;
-  wszczęcia wobec Usługobiorcy postępowania likwidacyjnego, lub upadłościowego
5. W ramach oferty Konto Pracodawcy Standard Użytkownik otrzymuje:  
Informacje o ofercie
Okres rozliczeniowy – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;
Czas trwania umowy – nieokreślony z możliwością rozwiązania na koniec okresu rozliczeniowego
Opłata aktywacyjna – 25 zł netto.
Oferta podstawowa – Konto Pracodawcy Standard
Abonament od 1 miesiąca – 500 zł netto – 615 złotych brutto.
 
Załącznik nr 3
WYKAZ, CENNIK I OPIS USŁUGI w ramach oferty Konto Pracodawca Biznes
 
I. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.afisz24.eu
1. Warunki korzystania z oferty promocyjnej w ramach Konto Pracodawca Biznes
Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług oferowanych przez Usługobiorcę w ramach zawartej Umowy
Korzystanie z Usługi może być uzależnione od:
• wypełnienia określonej promocji w zakładce produkty, lub złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub poprzez zamówienie bezpośrednio u uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy.
• W przypadku gdy zamawiający usługę nie posiada jeszcze konta w serwisie Usługodawcy potwierdzenia woli zawarcia Umowy przez kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego na wskazany przy rejestracji adres e-mail co stanowi potwierdzenie dostarczenia oferty i skutkuje zawarciem skutecznej umowy przez strony
2. Zamówienie Usługi Konto Pracodawca Biznes i zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonuje się w następujący sposób:
1) kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@afisz24.eu, lub drogą pocztową
2) zawarcie umowy z uprawnionym przedstawicielem Usługodawcy
3) poprzez wybór określonego produktu po zalogowaniu się na konto Użytkownika i wybraniu określonej oferty, lub poprzez wybór określonej oferty w trakcie Rejestracji.
3. W ramach usługi Konto Pracodawca Biznes zawierana jest umowa na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania na koniec okresu abonamentowego następnego po okresie w którym wpłynęło oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z winy Usługobiorcy w szczególności w następujących przypadkach:
- podania nieprawdziwych danych rejestracyjnych, lub też posłużenia się podrobionymi, lub przerobionymi dokumentami;
-  powstania zaległości w płatnościach przekraczających 60 dni kalendarzowych licząc od dnia terminu płatności widniejącym na najstarszym nieopłaconym, lub nie w pełni opłaconym dokumencie;
-  wszczęcia wobec Usługobiorcy postępowania likwidacyjnego, lub upadłościowego
5. W ramach oferty Konto Pracodawca Biznes otrzymuje:
- możliwość publikacji do 25 ogłoszeń o pracę w miesiącu w ramach pakietu;
- możliwość umieszczenia dowolnej liczby znaków treści ogłoszenia;
- możliwość wyboru sposobu otrzymywania aplikacji CV;
- możliwość skorzystania z pytań selekcyjnych;
- dostęp do panelu selekcji i ceny otrzymanych CV;
- możliwość umieszczenia logotypu firmy w ogłoszeniach;
- promowanie ogłoszeń jako priorytetowej przez okres 10 dni;
- możliwość podbicia ogłoszeń przez okres 5 dni od dnia publikacji;
- eksport ogłoszeń do portalów partnerskich;
- funkcję JobAlert stanowiącej powiadomienie wybranych kandydatów z bazy Afisz24.eu o ofercie pracy.
Informacje o ofercie:
Okres rozliczeniowy – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;
Czas trwania umowy – nieokreślony z możliwością rozwiązania na koniec okresu rozliczeniowego
Oferta podstawowa – Konto Pracodawca Biznes
Opłata aktywacyjna – 25 zł netto
Abonament od 1 miesiąca – 1000 zł netto – 1230 złotych brutto.
 
 
Załącznik nr 4
WYKAZ, CENNIK I OPIS USŁUGI w ramach oferty Konto Pracodawca Biznes Plus
 
I. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.afisz24.eu
1. Warunki korzystania z oferty Konta Pracodawca Biznes Plus
Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług oferowanych przez Usługobiorcę w ramach zawartej Umowy
Korzystanie z Usługi może być uzależnione od:
• wypełnienia określonej promocji w zakładce produkty, lub złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub poprzez zamówienie bezpośrednio u uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy.
• W przypadku gdy zamawiający usługę nie posiada jeszcze konta w serwisie Usługodawcy potwierdzenia woli zawarcia Umowy przez kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego na wskazany przy rejestracji adres e-mail co stanowi potwierdzenie dostarczenia oferty i skutkuje zawarciem skutecznej umowy przez strony
2. Zamówienie Usługi Konto Pracodawca Biznes Plus i zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonuje się w następujący sposób:
1) kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@afisz24.eu, lub drogą pocztową;
2) zawarcie umowy z uprawnionym przedstawicielem Usługodawcy
3) poprzez wybór określonego produktu po zalogowaniu się na konto Użytkownika i wybraniu określonej oferty, lub poprzez wybór określonej oferty w trakcie Rejestracji.
3. W ramach usługi Konta Pracodawca Biznes Plus zawierana jest umowa na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania na koniec okresu abonamentowego następnego po okresie w którym wpłynęło oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z winy Usługobiorcy w szczególności w następujących przypadkach:
- podania nieprawdziwych danych rejestracyjnych, lub też posłużenia się podrobionymi, lub przerobionymi dokumentami;
-  powstania zaległości w płatnościach przekraczających 60 dni kalendarzowych licząc od dnia terminu płatności widniejącym na najstarszym nieopłaconym, lub nie w pełni opłaconym dokumencie;
-  wszczęcia wobec Usługobiorcy postępowania likwidacyjnego, lub upadłościowego
5. W ramach oferty Konto Pracodawca Biznes Plus  otrzymuje:
- możliwość publikacji do 50 ogłoszeń o pracę w miesiącu w ramach pakietu;
- możliwość umieszczenia dowolnej liczby znaków treści ogłoszenia;
- możliwość wyboru sposobu otrzymywania aplikacji CV;
- możliwość skorzystania z pytań selekcyjnych;
- dostęp do panelu selekcji i ceny otrzymanych CV;
- możliwość umieszczenia logotypu firmy w ogłoszeniach;
- promowanie ogłoszeń jako priorytetowej przez okres 20 dni;
- możliwość podbicia ogłoszeń przez okres 10 dni od dnia publikacji;
- eksport ogłoszeń do portalów partnerskich;
- funkcję JobAlert stanowiącej powiadomienie wybranych kandydatów z bazy Afisz24.eu o ofercie pracy;
- możliwość importu ogłoszeń z pliku;
- możliwość tworzenia subkont i sub-użytkowników.
Informacje o ofercie
Okres rozliczeniowy – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;
Czas trwania umowy – nieokreślony z możliwością rozwiązania na koniec okresu rozliczeniowego
Oferta podstawowa – Konto Pracodawca Biznes Plus
Opłata aktywacyjna – 25 zł netto
Abonament od 1 miesiąca – 1500 zł netto – 1845 złotych brutto.
Załącznik nr 5
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca  (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i Usługobiorców jej Serwisów.
Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając serwisy Spółki akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.
Jakie informacje zbieramy?
Zbierane przez Spółkę informacje o Użytkownikach i Usługobiorcach serwisów Spółki służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:
Informacje podane przez Użytkownika i Usługobiorcę: informacje, które Użytkownik lub Usługobiorca przekazuje Spółce, mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, dane o historii edukacji i przebiegu pracy zawodowej, dane zawarte w pliku CV oraz informacje o wymaganiach odnośnie przyszłej pracy jak również inne dane określone w Koncie Usługobiorcy. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi. 
Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza: Użytkownik i Usługobiorca mają możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania jej Serwisów. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania tych Serwisów, a podane przez Użytkownika lub Usługobiorcę dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie. Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika i Usługobiorcę z jej Serwisów. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę. Zbierane dane to:
• adres IP używany przez Użytkownika lub Usługobiorcę, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
• odwiedzane przez Użytkownika lub Usługobiorcę strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
• frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi i Usługobiorcy przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
• oglądane przez Użytkownika lub Usługobiorcę oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik lub Usługobiorca wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.
Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika i Usługobiorcy na stronach jej Serwisów obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com).
Wykorzystanie „ciasteczek”
„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika lub Usługobiorcy w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika lub Usługobiorcy bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę na stronach Serwisu.
„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika oraz Usługobiorcy i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisach Spółki. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik oraz Usługobiorca może w pełni wykorzystać oferowane przez serwisy Spółki funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
„Ciasteczka” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do Użytkowników i Usługobiorców, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików cookies w Twojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie) lub linków służących do rezygnacji z „ciasteczek” konkretnych dostawców, które znajdziesz tutaj:Afisz24.eu
Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „ciasteczek” ograniczy pełną funkcjonalność Serwisów Spółki, dlatego rekomendujemy pozostawienie takiej możliwości. 
Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: http://afisz24.eu
Aplikowanie na oferty pracy
Spółka nie wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na ofertę pracy listownie, wysyłając aplikacje na podany w ofercie adres email lub wypełniając formularz rekrutacyjny umieszczony na stronach internetowych pracodawcy lub jego partnera.
Spółka świadczy pracodawcom usługę polegającą na przesyłaniu aplikacji kandydatów (Użytkowników i Usługobiorców), w tym ich CV, za pośrednictwem formularza Aplikuj Online. 
Spółka dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Usługobiorcy została dostarczona pracodawcy w sposób bezpieczny, pewny i szybki.
Niektóre zanonimizowane informacje dotyczące Usługobiorcy (oferta na którą aplikacja została wysłana, data aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez Spółkę do celów statystycznych, budowania rekomendacji dla Usługobiorców o podobnym Profilu oraz do określania preferencji Usługobiorcy, który pozostanie rozpoznawalny dla Serwisów Spółki dzięki plikom „ciasteczek”.
Udostępnianie informacji innym podmiotom
Spółka wysyła Usługobiorcy informacje o dopasowanych do niego ofertach pracy wyszukanych na podstawie wybranych przez Usługobiorcę kryteriów (usługa „Powiadomienia JobAlert”) lub w postaci rekomendowanych ofert – sugerowanych, ustalonych na podstawie historii aktywności Usługobiorcy (usługa „Rekomendowane oferty”). Zgoda na otrzymywanie tych informacji może być w dowolnym momencie wycofana przez Usługobiorcę.
Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy mogą być w postaci zanonimizowanej przekazywane przez Spółkę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Spółki prowadzącym serwisy internetowe, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników i Usługobiorców.
Spółka wykorzystuje dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Spółki lub jej partnerów biznesowych wyłącznie po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika lub Usługobiorcę.
Spółka nie udostępnia danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców, a w szczególności ich adresów e-mail w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.
Bezpieczeństwo informacji
Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy.
Serwisy Spółki używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Profilu.
Odpowiedzialność
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, Profili pracodawców, Profilu Usługobiorcy etc. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach nie będących jej własnością, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.
Możliwości wyboru
Usługobiorca ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisów lub uniemożliwić korzystanie z pewnych usług.
Jeśli Usługobiorca nie życzy sobie otrzymywać korespondencji e-mailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z Ustawień Prywatności w swoim Koncie. Niezależnie od dokonania przez Usługobiorcę powyższego wyboru, Spółka zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem usług.
Posiadanie Profilu nie jest wymagane aby można było korzystać z wyszukiwarki ofert pracy (usługa „Wyszukiwarka ofert w Serwisach Usługodawcy”). Brak Konta uniemożliwia jednak dostęp do niektórych Usług, w szczególności do historii ofert na które się aplikowało (usługa „Historia aplikowania na oferty pracy”), możliwości zdefiniowania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy (usługa „Powiadomienia JobAlert”), uproszczenia aplikowania wykorzystując przechowywane w Profilu pliki CV.
Użytkownik i Usługobiorca ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku i Usługobiorcy. Korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy i aplikowanie będzie wówczas nadal w pełni dostępne, jednak Użytkownik i Usługobiorca nie będzie miał dostępu do swoich ulubionych ofert (usługa „Ulubione oferty”) ani historii wyszukiwań.